جایگاه قطعه سازان در همکاری های جدید خودرویی کجاست ؟!