ترتیب اعزام هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران به صنعا را فراهم کنید