هیئت‌های مذهبی تریبونی برای تسویه حساب‌های سیاسی نشود