بر هر مسلمانی واجب است برای رهایی کشورهای مسلمان تحت اشغال تلاش کند