هدف قطعنامه پیشنهادی فرانسه درباره سوریه حمایت از تروریست ها بود