روسیه: آمریکا هیچ جدیتی برای مقابله با النصره در سوریه ندارد