ویدیو/ گوشه ای از حمله خونین عربستان به مراسم ختم در صنعا