استاندار کرمانشاه روند پیشرفت اقدامات انجام شده برای اشتغالزایی را بیان کند