قدرتمندتر شدن آسیا در گرو خودباوری، اراده‌ و همگرایی است