بحران اشتغال در قطب تولید پنبه/ محصولات کشاورزی تراریخته وارد می‌شود، اما با کشت آن مخالفند