اشاره دوباره ترامپ به ایران/ واشنگتن پست: اظهارات ترامپ نادرست است