هیچ مقام دولتی حق تفسیر نادرست مسائل عقیدتی برای سلب مسئولیت از خود را ندارد