پاکسازی دهها شهرک و روستا در شمال استان حماه سوریه