پلیس کانادا خاوری را شناسایی کرد/ تلاش برای دستگیری