کوه خواجه سیستان بیشترین شرایط خط نیمروزی و رصدخانه نیمروز را دارد