میراث فرهنگی در تلاش برای ثبت ملی جمعه‌جار روستای خاوه