دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان، جزو اولین آثار ثبت شده در کشور