سرعت عمل تکنسین های اورژانس جان جوان 25 را نجات داد