برگزاری طرح دوست علمی با هدف استعداد یابی دانش آموزان در زابل