امضا قراردادهایی به ارزش 10 میلیارد دلار در صنعت نفت