معاملات به دلار از ادعا تا واقعیت/قضاوی: خوشبین نیستیم!