مراکز معاینه فنی به دوربین‌های پلاک خوان مجهز شوند