بیشترین جرایم سرقت اردبیل مربوط به قطعات خودرو است