صف هشت کیلومتری کامیون‌های گمرک کوربولاغ به صفر رسید