آیا قفل شفافیت شرکت های شبه دولتی در ایران می شکند؟