معاملات به دلار از ادعا تا واقعیت/قضاوی: چندان خوشبین نیستیم!