ترس از ساز مخالف غیر اوپکی‎ها قیمت نفت را پایین آورد