عربستان: رأی مصر به طرح روسیه درباره حلب ربطی به ما اعراب ندارد