اشاره دوباره ترامپ به ایران/واشنگتن پست: اظهارات ترامپ نادرست است