فیلم/شلیک موشک بالستیک به پایگاه «ملک فهد» عربستان