1.6 میلیون منزل و مرکز تجاری در آمریکا در خاموشی به سر می‌برند