اقدام شهرداری در پرداخت هزینه مداحان و سخنرانان مذهبی بررسی می شود / هزینه هایی که نظارت شورا را می طلبد