عزاداری شب هشتم محرم در تایلند با سخنرانی رئیس جمهوری