تهران هزینه‌های سنگینی برای تامین امنیت منطقه بر دوش می‌کشد