در فرهنگ حسینی "بار مسئولیت مدیران" نجومی است نه حقوق آنها