هواپیماهای عربستان بار دیگر مناطقی را در یمن هدف قرار دادند