روحانی: ایران بازیگر فعال‌ در شبکه حمل و نقل آسیا - اروپا خواهد بود/ قدرتمندتر شدن آسیا در گرو خودباوری و همگرایی است