افزایش ارزش پزو مکزیک و سهام آتی آمریکا به دنبال تضعیف بخت ترامپ برای ریاست جمهوری