اجرای طرح آموزش تلفیقی- فراگیر برای دانش آموزان استثنایی عشایری خوزستان