آمریکایی‌ها در حال تصاحب بازارهای پسته منطقه هستند