پذیرش دانشجو در رشته"احکام پزشکی" دانشگاه علوم پزشکی قم