تخصیص 500 میلیارد تومان خط اعتباری برای رفع مشکل محصولات پسته و خرما