آستانه و مسکو در جبهه واحد علیه تروریسم قرار دارند