افغانستان مالیات حمل و نقل کالا در مرز با پاکستان را دو برابر افزایش داد