بازار بزرگ خاورمیانه آماده برای سرمایه‌گذاری خارجی