تمایل پکن برای گفتگو با دهلی نو بمنظور عضویت هند در گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای