با عربستان سعودی و حامیان آن باید برخورد شود+توییت