مرگ رهبر گروه تروریستی جهنگوی در افغانستان تایید شد