مواضع روسیه و چین درخصوص سوریه و افغانستان مشابه است