در فرهنگ حسینی "بار مسئولیت" مدیران نجومی است نه حقوق آنها